دفتر برنامه، بودجه و نوسازی

این دفتر یکی از دفاتر زیرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع است که شرح وظایف آن به شرح زیر می باشد:
- برنامه ريزي در تامين و تدارك به موقع اطلاعات برنامه اي سازمان و هدايت عمليات برنامه ريزي در جهت اهداف از پيش تعيين شده.
- كنترل و ارزيابي برنامه ها به منظور حصول اطمينان از پيشرفت عمليات اجرايي و تهيه گزارشات تحليلي.
- برنامه ريزي در خصوص جذب بودجه تخصصي.
- تهيه و تدوين بودجه پيشنهادي ساليانه سازمان و ارائه آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
- برنامه ريزي و انجام مطالعات مستمر به منظور شناخت فرايندها و روشهاي انجام كار‘ مستند سازي و مهندسي مجدد آنها. 
- شركت در جلسات دفاع و توجيه بودجه پيشنهادي در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي.
- تنظيم و تدوين بودجه ساليانه سازمان با رعايت قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مطابق با برنامه هاي مصوب و سقف اعتباري تعيين شده در قانون بودجه كل كشور .
- تهيه و تدوين و تخصيص بودجه واحدهاي استاني و شهرستانهاي تابعه و نظارت مستمر بر اجراي آن از طريق تجزيه و تحليل كيفيت انجام آن در واحدهاي استاني و شهرستاني به منظور رفع نارسائيهاي احتمالي .
- ارائه طريق و راهنمائي و همچنين ايجاد ارتباط مستمر با واحدهاي تابعه سازمان در جهت تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي و تلفيق و هماهنگ ساختن آن با خط مشي و هدفهاي كلي سازمان .
- مطالعه مستمر و مداوم در زمينه روشهاي تنظيم بودجه سازمان به منظور حصول اطمينان از آخرين روشهاي علمي بودجه و نظارت بر امر ابلاغ دستورالعملهاي تنظيم بودجه به واحدهاي استاني .
- پيگيري موثر در جهت مطالبات سازمان .
- طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات درآمدي به همراه گزارشهاي مالي و ماهيانه و تهيه خلاصه حسابها و گزارشهاي ماهيانه و ساليانه مستخرج شده جهت ارائه به مديريت.
- نگهداري حساب درآمد هاي سازمان.
- اقدام به وصول برخي درآمدهاي سازمان موضوع تكاليف قانوني.
- مهندسي مجدد ساختارها ‘ سازماندهي ‘ اصلاح وظايف واحدهاي سازماني و تنظيم روابط درون و برون سازماني براساس قوانين ومقررات‘ ماموريت ها و وظايف سازمان .
- انجام بررسي و مطالعات لازم در جهت منطقي نمودن اندازه تشكيلاتي و فعاليتهاي سازمان در راستاي اعمال سياست دولت بر واگذاري تعهدات خدماتي و پشتيباني به بخش غير دولتي .
- انجام مطالعه جا و مكان ‘ فرآيند هاي فعاليت ‘ سيستم ها و روشها مربوط به روابط سازماني و امكانات واحد ها و به تبع آن برآورد نيازهاي سازمان و ارائه پيشنهادات لازم به سازمان اداری و استخدامی کشور.
- مطالعه و بررسي مستمر به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف ميان واحدها و جلوگيري از تشابه ‘ تداخل ‘ تكرار وظايف و موازي كاري .
- کمک دربررسي و تهيه و تنظيم تشكيلات تفصيلي سازمان با رعايت ضوابط مربوطه ‘  مراقبت براجراي صحيح تشكيلات مصوب و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي.
- مطالعه و نظارت در امور مربوط به طبقه بندي مشاغل كاركنان و شركت در كميته اجرائي مرحله دوم قانون استخدام كشور ي و راهنمائي و ارائه طريق لازم در خصوص نحوه تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و كاركنان .
- مطالعه و بررسي و احصاء فرآيندهاي امور و انجام اصلاحات لازم به منظور بهبود و تفكيك روشهاي مشترك و اختصاصي با هماهنگي سازمان اداری و استخدامی کشور.
- تهيه وتنظيم دستورالعمل روش انجام كار در بخشهاي مختلف سازمان به منظور بهبود روشهاي و تسريع در امور با همكاريها واحدهاي ذيربط .
- اجراي دستورات معاونت توسعه مدیریت و منابع.