اطلاعات تماس

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

داخلی

1

 علی فروزش

مدیر کل

66583566

1340

2

 رسول شیرزادی 

معاون نوسازی و تحول اداری

66583570

1359

3

 وحید پیج

معاون برنامه، بودجه و تامین منابع

66583659

1360

4

 غلامحسین خوشبین

رئیس گروه تشکیلات وطبقه بندی مشاغل

66583568

1345

5

 خانم کریمی

رئیس گروه بهبود روشها وبهره وری

66583525

1365

6

 خانم شفیعی پور

رئیس گروه تنظیم ونظارت براجرای بودجه

66583567

1354

7

 خانم سیفیه

رئیس گروه تامین منابع

66583569

1353