گروه برنامه و بودجه
 
- تنظيم و تدوين بودجه ساليانه سازمان با رعايت قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مطابق با برنامه¬هاي مصوب و سقف اعتباري تعيين شده در قانون بودجه كل كشور.
- تهيه و تدوين بودجه پيشنهادي ساليانه سازمان و ارائه آن به سازمان برنامه و بودجه کشور و شركت درجلسات دفاع و توجيه بودجه پيشنهادي.
- مطالعه مستمر و مداوم در زمينه روشهاي تنظيم بودجه سازمان به منظور حصول اطمينان از آخرين روشهاي علمي بودجه.
- تهيه و تدوين و ابلاغ بودجه واحدهاي استاني و شهرستانهاي تابعه و نظارت مستمر بر اجراء از طريق تجزيه و تحليل كيفيت انجام آن.
- ابلاغ دستورالعمل تنظيم بودجه به واحدهاي استاني و راهنمائي واحدها در تنظيم بودجه پيشنهادي آنها با خط‌مشي و هدفهاي كلي سازمان و جمع¬آوري آنها با توجه به درآمد و هزينه فعاليتها.
- تلفيق و هماهنگ ساختن بودجه پيشنهادي واحدها با خط مشي و هدفهاي كلي سازمان و جمع¬آوري آنها با توجه به درآمد و هزينه فعاليتها.
- ابلاغ بودجه مصوب به واحدهاي استانی و  تابعه و تخصيص اعتبارات بر حسب فعاليتها و طرحها و ابلاغ آن به مديريت امور مالي جهت اجراء.
- نظارت بر اجراي صحيح بودجه مصوب از طريق تجزيه و تحليل عملكردي، كيفيت انجام فعاليتها و کنترل هزینه‌ها و تهیه گزارشات دوره¬ای.
- نظارت بر گزارشات عملکرد واحدهای استانی (مناطق) و تطبیق آن با بودجه مصوب با همکاری حوزه¬های ذیربط.