گروه بهره وری و بهبود روشها
 
- مطالعه و بررسي استقرار نظام مديريت بهره وري دستگاه و ارزيابي مستمر عملكرد آن و ارائه راه‌حل‏هاي اصلاحي.
- برنامه ریزی در خصوص ايجاد، توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري در سازمان و استفاده و مصرف بهينه و مؤثر منابع (انساني، زماني، مالي، فيزيكي، اطلاعاتي و...).
- استقرار نظام مدیریت بهره وری نیروی انسانی.
- استقرار نظام مديريت كيفيت در سازمان.
- تدوين، اندازه گيري و تحلیل شاخص‌هاي اختصاصی و عمومی بهره وری دستگاه.
- تعیین پروژه های بهبود در راستای استراتژی های کلان سازمان در بعد شاخص های عمومی و تخصصی بهره وری.
- انجام مطالعه و برنامه ريزي جامع در زمينه ايجاد تحول اداری در دستگاه و ارائه پيشنهادهاي لازم به تشكل هاي راهبري كننده ذيربط.
- تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دستگاه، منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و نظارت بر اجراي مصوبات و بخشنامه هايي كه در راستاي ايجاد تحول اداری به تصويب مراجع ذيربط رسيده و ابلاغ گرديده است.