گروه تامين منابع
 
- برنامه ریزی ، هماهنگی و هدایت و کنترل امور مربوط به درآمدهای عمومی و اختصاصی .
- مطالعه و بررسی کلیه قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها در خصوص قانون بودجه ، بیمه بیکاری ، تفاهم نامه های ملی و بین المللی ، قراردادها و کلیه ردیف های درآمدی سازمان .
- برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد و همکاری با حوزه های دیگر سازمان جهت عقد تفاهم نامه ها و قراردادهای ملی و بین المللی .
- بررسی عملکرد درآمدها و روند واریزی ها و مقایسه آنها با پیش بینی ها و تهیه گزارشات لازم .
- تجزیه و تحلیل ساختاردرآمدها و برنامه ریزی برای بهبود و اصلاح آنها .
- پيش بيني وصولي از محل درآمدهاي عمومی و اختصاصي سازمان بمنظور انطباق با بودجه تدويني .
- طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات درآمدي به همراه گزارشهاي مالي و ماهيانه و تهيه خلاصه حسابها و گزارشهاي ماهيانه و ساليانه مستخرج شده جهت ارائه به مديريت .
- نظارت بر حسن اجرای کلیه ردیف های درآمدی ادارات کل استانها .
- فراهم نمودن تمهيدات لازم بمنظور وصول مطالبات سازمان.