گروه تشكيلات و طبقه بندی مشاغل

 

- مطالعه مستمر در سازمان ووظايف واحدهاي تابعه سازمان اعم از حوزه ستادمركزي و واحدهاي استاني و شهرستاني به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف ميان واحد ها و جلوگيري از تشابه ‘ تداخل و توازي وظايف .

- مطالعه وبررسي پيشنهادات تشكيلاتي واحدهاي تابعه سازمان و انطباق آنها با اصول و ضوابط ساختارهاي تشكيلاتي مصوب

- ارسال پيشنهادهاي تشكيلاتي منطبق با ضوابط مورد عمل به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تاييد و تصويب و پيگيري آن تا مرحله تصويب نهايي .

- تهيه وتنظيم شرح وظايف واحد ها و پستهاي سازماني با همكاري واحد هاي تابعه ذيربط .

- کمک درتهيه وتنظيم نمودارهاي سازماني با نگرش به نيازهاي درون و برون سازماني در راستاي اجراي برنامه ها‘سياستها ‘ ماموريتها و مسئوليتهاي سازمان با رعايت ضوابط و مقررات قانوني.

- شناخت وبررسي فعاليتها و ماموريتهاي بيروني ودروني سازمان بر اساس شرح وظايف و مسئوليتهاي واحد هاي ستادي و اجرائي به منظور برنامه ريزي لازم در جهت انجام بهبود و اصلاحات لازم با توجه به امكانات و محدوديتها .

- مطالعه وبررسي تشكيلات تفصيلي و امكانات بالقوه مناطق مختلف كشور به لحاظ شناسايي و بررسي وضعيت جغرافيايي و اقليمي ‘ جمعيتي و صنعتي و كشاورزي به منظور استخراج منابع لازم در جهت بهره برداري بهينه در انجام اصلاحات تشكيلاتي و برنامه ريزي تركيب نيروي انساني.

- مطالعه و بررسي كليه ضوابط و مقررات و قوانين مصوب ‘ بخشنامه ها ‘ آئين نامه ها و ضوابط اجرايي مرتبط با ساختارهاي سازماني و تركيب و توزيع نيروي انساني در جهت رعايت آنها در فرآيند انجام امور.

- مطالعه در امور مربوط به طبقه بندي مشاغل و تهيه شرح وظايف واحدها و پستها  .